Top 8 will you go on a date with me in 2022

Top 8 will you go on a date with me in 2022

1. Who Are Porm With Me Là Gì: “Will you be my prom date?” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

<img alt="Who Are Porm With Me Là Gì: "Will you be my prom date?" có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)" src="https://ogp.hinative.com/ogp/question?dlid=22&l=vi&lid=109&txt=Will+you+be+my+prom+date%3F&ctk=meaning

2. Hướng dẫn viết lại câu với cấu trúc but for tiếng Anh – Step Up English

Hướng dẫn viết lại câu với cấu trúc but for tiếng Anh - Step Up English

3. Cách viết lại câu với cấu trúc But for – Cách dùng But for – Thành Tây

Cách viết lại câu với cấu trúc But for - Cách dùng But for - Thành Tây

4. Cấu trúc asked me: Cách dùng + Bài tập chi tiết – Thành Tây

Cấu trúc asked me: Cách dùng + Bài tập chi tiết - Thành Tây

5. Would like | Cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập – JES

6. 19 câu giao tiếp cho chủ đề “hò hẹn”

7. HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT PLAY DATE | VOCA MUSIC

8. Cách sử dụng cấu trúc “asked me” đầy đủ nhất, có phân loại đa dạng

Cách sử dụng cấu trúc “asked me” đầy đủ nhất, có phân loại đa dạng