Top 4 what was the first toy to be advertised on tv in 2022

Top 4 what was the first toy to be advertised on tv in 2022

1. Cách dùng cấu trúc this is the first time trong tiếng Anh – Step Up English

Cách dùng cấu trúc this is the first time trong tiếng Anh - Step Up English

2. More toys, less screen time

3. Cấu trúc this is the first time [VÍ DỤ CHI TIẾT] – Hack Não

Cấu trúc this is the first time [VÍ DỤ CHI TIẾT] - Hack Não

4. Câu bị động (Passive Voice): Công thức, biến thể và cách dùng chuẩn xác nhất [Có bài tập]